uitnodiging algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang

    woensdag 20 januari 2016 om 20:00 uur in restaurant “de Klokkenstoel”.
 1. Opening en mededelingen.
 2. Notulen jaarvergadering dinsdag 25 november 2014.
 3. Jaarverslag Plaatselijk Belang 2014/2015.
 4. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de wethouder(s).

 

PAUZE

 

 1. Financieel verslag van Plaatselijk Belang over 2014/2015. Financieel verslag
 2. Verslag kascommissie met decharge van de penningmeester.
 3. Verkiezing kascommissie.
 4. Bestuursverkiezing Plaatselijk Belang*.

Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar: Margriet Honderd-Otter.

 1. Jaarverslag molenbeheerscommissie.
 1. Verslag zwaluwwandcommissie.
 2. Omvorming groen.
 3. Kleine bibliotheek.
 4. Baggeren sluis richting jachthaven.
 5. Bruggetje Kleasterwei.
 6. Glasvezel.
 7. Samenwerking school Terkaple/Terherne.
 8. Veiligheidsapp.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.