Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN PLAATSELIJK BELANG GOINGARIJP

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Plaatselijk Belang Goingarijp (hierna: PBG) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien u lid wordt van PBG, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan PBG verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
PBG , KvK nr. 40005866]
De functionaris ‘gegevensbescherming’, d.i. de penningmeester PBG, is bereikbaar via info@goingarijp.frl.

2. Welke gegevens verwerkt PBG en voor welk doel

  1. 2.1  In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:a) voor- en achternaam
    b) adresgegevens eventueel postadres
    c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),
  2. 2.2  PBG verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van PBG;

3. Bewaartermijnen

PBG verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens plaatst PBG deze gegevens op een stick en verwijdert ze van computers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  1. 5.1  Via de ledenadministratie van PBG kunt u een verzoek indienen om uwpersoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. PBG zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
  2. 5.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
  3. 5.3  Indien u klachten heeft over de wijze waarop PBG uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
  4. 5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@goingarijp.frl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.